0

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ) είναι αρμόδιο για τις τοποθετήσεις των μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μετατέθηκαν.

Πώς γίνονται οι τοποθετήσεις των μονίμων εκπαιδευτικών μετά τη μετάθεση
Συνεξετάζονται από τα περιφερειακά συμβούλια ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ βάσει των μορίων τους :

α] Οι μετατιθέμενοι από άλλους νομούς
β] Αυτοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ.
γ] Οι νεοδιόριστοι για να πάρουν οριστική τοποθέτηση.
δ] Όσοι ζητούν βελτίωση θέσης

Στο σύνολο των μορίων υπολογίζονται:

α] Μόρια δυσμενών συνθηκών
β] Μόρια συνολικής υπηρεσίας
γ] Μόρια γάμου και παιδιών
δ] Μόρια εντοπιότητας: Η εντοπιότητα υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που έχει εντοπιότητα ο εκπαιδευτικός.
ε] Μόρια συνυπηρέτησης: Η συνυπηρέτηση υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που εργάζεται ο/η σύζυγος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ) είναι αρμόδιο για τις παρακάτω περιπτώσεις τοποθετήσεων:
α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης
β) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτίωση) καθώς επίσης και οι αμοιβαίες μεταθέσεις και οι μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών στην ίδια περιοχή μετάθεσης.
γ) Τοποθετήσεις εκπ/κών που μετατίθενται στην περιοχή ευθύνης του Συμβουλίου.
Δ) Τοποθετήσεις εκπ/κών που επανέρχονται από το εξωτερικό

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ:
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Το περιφερειακό συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ) μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται από περιοχή σε περιοχή συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.

2. ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:
α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
β) Στη συνέχεια το ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ σε συνεδρίασή του χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς
γ) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
δ) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά εντός δέκα ημερών.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιος περιοχής μετάθεσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να παραμένουν υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών το ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ σε συνεδρίασή του, αναμορφώνει τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων. Οι πίνακες αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, αναρτώνται στην πινακίδα ανακοινώσεων των Συμβουλίου.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Το ΠΥΣΔΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς που:
1. υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ (βελτίωση)
2. υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση (νεοδιόριστοι)
3. μετατέθηκαν από άλλες περιοχές
4. βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ να υποβάλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.

5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις για μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ και οι δηλώσεις για τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου συνεξετάζονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια :
α) η συνολική υπηρεσία
β) οι οικογενειακοί λόγοι
γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
δ) η συνυπηρέτηση
ε) η εντοπιότητα

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις στην ίδια περιοχή και τις
τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:
α) στη συνυπηρέτηση
β) στην εντοπιότητα (εφόσον ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμοι ή Κοινότητας που είναι δημότες)
γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία
ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ

Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής.

6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ
Οι αποφάσεις του συμβουλίου για μετάθεση ή τοποθέτηση αναρτώνται με τους σχετικούς πίνακες στην πινακίδα ανακοινώσεών του για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ – ΛΑΘΩΝ

Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις του συμβουλίου που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από το ίδιο συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο εξετάζει τις αιτήσεις αυτές μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες και οριστικοποιεί τις αποφάσεις του.

7. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΟ. 50 (ΦΕΚ Α’45/1996) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». ΠΔ 100/1997 / Α-94 ΑΝΕΥ ΤΙΤΛΟΥ ΠΔ 100/1997

2. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΟ. 100 (ΦΕΚ Α’ 94/22.5.97) «Τροποποίηση του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Νόμος 1566 της 30/30.9.85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167).

Πηγή: Edweek.gr

Η Δανάη Μπάρκα στον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη – Η φωτογραφία και η ανάρτησή της (ΦΩΤΟ)

Previous article

Τραγωδία στα Τέμπη: Παραίτηση Ζηλιασκόπουλου μετά από την κατακραυγή – Ποιος παίρνει την θέση του στην επιτροπή

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

More in top